1 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
1 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
2 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
3 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
4 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
5 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
6 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
7 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
11 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
12 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
13 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
14 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
15 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
16 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou
17 emperor xuanzong escapes to shu by bunchou